Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Małujowicach.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Małujowice, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 570/2 o pow. 0,1900 ha, ark. m. 3, jednostka rejestrowa G.250, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka niezabudowana, położona w południowo–zachodniej części obrębu Małujowice
w sąsiedztwie terenów przemysłowych obrębu Skarbimierz – Osiedle, otoczeniu gruntów rolnych i przemysłowych, ok. 8 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja korzystna.
Od wschodu działka przylega do ulicy Opakowaniowej. Działka ma kształt regularny, wg ewidencji gruntów stanowi tereny różne, nie jest sklasyfikowany rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona, nie jest używana, zalegają na niej odpady. Na mapie zasadniczej widoczna sieć elektroenergetyczna.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 28.500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 04.03.2020 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 570/2 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: R- tereny rolnicze.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz jest w trakcie zmiany, zgodnie z nim działka nr 570/2 oznaczona symbolem: 1U/P- tereny zabudowy usługowo – produkcyjne.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 10.03.2020 r.
o godz. 1000

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 03.02.2020 r. do dnia 04.03.2020 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.01.31

 

                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                       Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł