Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach Brzeskich.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Łukowice Brzeskie, gm. Skarbimierz – oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • Nr 274/10 o pow. 0,1189 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.77, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00022139/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu,
  • Nr 449 o pow. 0,0240 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G. 191, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00027714/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu,

Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1429 ha.

 

Działki położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd drogą asfaltową- dobry.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja.

Stan zagospodarowania nieruchomości średni. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej wzdłuż wspólnej granicy działek przebiega podziemna linia elektroenergetyczna, natomiast działkę
nr 449 przecina sieć wodociągowa. Powyższe podziemne uzbrojenie terenu utrudnia w stopniu umiarkowanym zabudowanie terenu.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 53.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.02.2016r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działki: nr 274/10 i nr 449 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 22.02.2016r.
o godz. 1100

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 18.01.2016r. do dnia 17.02.2016r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2016.01.18

 

Drukuj Wydrukuj artykuł