Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku nr 6 wraz z udziałem w gruncie w Małujowicach.

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość – lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany w budynku nr 6 w obrębie Małujowice, gm. Skarbimierz, znajdujący się na gruncie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 39/1 o powierzchni  0,1780 ha, ark. m. 3, jednostka rejestrowa G.212, objęte księgą wieczystą KW OP1B/00027231/5, KW lokalu OP1B/00047214/6 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu, wraz z udziałem w gruncie działki nr 39/1 wynoszącym 2186/10000 oraz udział w działce nr 39/2 wynoszący 1666/10000. Działka nr 39/2 – ark. m. 3, powierzchnia działki 0,0911 ha, jednostka rejestrowa G.213.

Działki położone w zachodniej części obrębu Małujowice w otoczeniu terenów zainwestowanych o funkcji mieszkalno-gospodarczej, ok 8,5 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd od południa drogą asfaltową do działki nr 39/1 – dobry, od północy drogą gruntową do działki nr 39/2  – średni. Działki sąsiadują ze sobą. 39/1 jest zabudowana, natomiast 39/2 stanowi jej zaplecze – ogród użytkowany rolniczo.

Dla gruntu zabudowanego: położenie korzystne, sąsiedztwo nieuciążliwe. Możliwości inwestycyjne słabe, uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Lokalizacja gruntu rolnego dobra, w pobliżu siedlisk.

Na działce nr 39/1 znajdują się dwa budynki mieszkalne o nr 6 w zabudowie zwartej (zabudowa na planie litery „L” ) oraz budynek suchych ustępów i ruiny budynku gospodarczego stanowiące części wspólne nieruchomości, natomiast na działce nr 39/2 brak zabudowy, stanowi ogrody przydomowe, wartość bonitacyjna 1,10 (średnia), kultura rolna średnia, walory organizacyjne średnie.

Kształt działek regularny.

 

Nieruchomość lokalowa wolna od obciążeń i zobowiązań.

W Dziale II Księgi Wieczystej OP1B/00027226/7, którą objęta jest działka nr 39/2, wpisane jest ostrzeżenie wszczęcie  egzekucji z udziału w nieruchomości innego współwłaściciela przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu.

 

Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 5 w Małujowicach 6, o pow. użytkowej 46,30m² znajdujący się na parterze (lokalizacja w budynku średnio korzystna). W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje i kuchnia. Z części kuchni wydzielone pomieszczenie łazienki z wc (zrujnowane, brak sanitariatów). Układ funkcjonalny pogorszony. Ponadto do lokalu przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze o pow. 33,90 m2 na parterze budynku mieszkalnego (również zdewastowane, w bardzo złym stanie technicznym) oraz udział w gruncie użytkowanym jako ogród. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną (do wymiany, zrujnowane). Mieszkanie jest zdewastowane, do kapitalnego remontu. Ogrzewanie piecowe zdemontowane. Okna częściowo pcv. Drzwi płytowe. Standard wykończenia i wyposażenie lokalu bardzo niski. Obiekt znajduje się na parterze w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym budynku mieszkalnym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły. Budynek w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówka cementową. Okna w części wspólnej drewniane, drzwi drewniane. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Klatka schodowa drewniana, nieremontowana. Budynek przedwojenny. Estetyka budynku i otoczenia pogorszona. Stan techniczny budynku zły: Ściany zewnętrzne skorodowane, nieocieplone, zawilgocone. Stropy wykazują ugięcia. Konstrukcja dachu zużyta. Stolarka okienna i drzwiowa w stanie złym. Pokrycie dachowe nieszczelne.

 

Na terenie działki znajduje się również budynek suchych ustępów i ruiny budynku gospodarczego (części wspólne nieruchomości) Stanowi zaplecze zabudowanej działki nr 39/1  i jest użytkowana rolniczo – stanowi ogrody przydomowe. Przedmiotem zbycia jest udział w działce wynoszący 1666/10000. Lokalizacja gruntu dobra, w pobliżu siedlisk.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta:
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 14.02.2019 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami

  • działka nr 39/1 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem RU2 – tereny ogrodów i sadów;
  • nr 39/2 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: RU2 – tereny ogrodów i sadów.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 20.02.2019 r.
o godz. 1000

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 14.01.2019 r. do dnia 13.02.2019 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2019.01.08

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                              Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł