Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łukowice Brzeskie, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 454/19 o pow. 0,0789 ha, jednostka rejestrowa G.191, objęta księgą wieczystą KW OP1B/00027714/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie  w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, od południa nieczynna linia kolejowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń. Działka ma  nieregularny kształt.

Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne ) pogorszone, ze względu na nietypową funkcję w planie – usługi publiczne oraz kształt niekorzystny do zabudowy.

Dojazd od wschodu drogą asfaltową i następnie drogą nieurządzoną oraz przez nowo wydzieloną działkę nr 454/20 – średni.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja w pobliżu. Przyjęto jako dobre.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 2.0000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 26.05.2023 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25.03.2021r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113, z późń. zmianami: działka  nr 454/19 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 1UP- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 01.06.2023 r.
o godz. 1200
.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 222).

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 26.04.2023 r. do dnia 26.05.2023 r.

 Skarbimierz-Osiedle, 2023.04.26

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Sprawę prowadzi: insp. Mariola Białoń

Referat Rolno–Inwestycyjny tel. 77/40 46 600 wew. 222

Drukuj Wydrukuj artykuł