Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE w rejonie ul. Parkowej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/164
  m. 4
  o powierzchni 2,8914 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą
  KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dojazd od północy i południa wydzielonymi drogami  wewnętrznymi nieurządzonymi. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej.

Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Teren jest miejscami nierówny.
Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kabli elektrycznych.

W dziale III księgi wieczystej ustanowiona służebność przesyłu,  oraz służebność dojazdu nie związana z działką nr 184/164.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/164 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 737.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem  tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem  tysięcy  złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 22.12.2017 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE w rejonie ul. Parkowej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/165
  m. 4
  o powierzchni 1,9960 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą
  KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dojazd od północy i południa  wydzielonymi drogami wewnętrznymi nieurządzonymi. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej.

Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Teren jest miejscami nierówny.
Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kabli elektrycznych.

W dziale III księgi wieczystej ustanowiona służebność przesyłu,  oraz służebność dojazdu nie związana z działką nr 184/165.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/165 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 509.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć  tysięcy  złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 22.12.2017 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 04.01.2018 r. 

 • Przetarg na działkę nr 184/164 o godz. 10:00
 • Przetarg na działkę nr 184/165 o godz. 10:30

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 08.12.2017 r. do dnia 22.12.2017 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.12.08

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł