Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

 

 

Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana, położona w południowo – wschodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE w rejonie ulicy Pępickiej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/101 ark. m. 4 o powierzchni 2,6719 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.
Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 5,5 km – korzystna. Na terenie dawnego lotniska, stanowiącego obecnie tereny przemysłowo – usługowe. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).
Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kanalizacji deszczowej, która przecina działkę. Teren miejscami nierówny.
Wzdłuż ulicy Pępickiej działkę przecina także sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
W dziale III księgi wieczystej ustanowiona służebność dojazdu, przejazdu i przejścia nie związana z działką nr 184/101, oraz ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja nie związana z działką nr 184/101.
Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Pępickiej (średnie).
Dojazd od wschodu drogą asfaltową, od południa gruntową, natomiast od zachodu z płyt betonowych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:
 działka nr 184/101 leży:
 częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: ZL- tereny lasów,
 częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDL- tereny dróg publicznych,
 częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 11 PU- tereny zabudowy przemysłowo – usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 660.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 22.06.2018 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność
Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 25.06.2018 r.
o godz. 11:30

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:
a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 08.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.

Skarbimierz-Osiedle, 2018.06.08

Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł