Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

 

Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość zabudowana, położona w środkowej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowo-usługowej – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 24/6 ark. m. 2 o powierzchni 0,2892 ha, jednostka rejestrowa G.20, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021991/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg 5 km. Lokalizacja gruntu korzystna brak ryzyka wystąpienia podtopień i powodzi w tym obszarze. Teren jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratowego, w centralnej części działka jest zabudowana. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany ani wybrukowany, jest zakrzaczony
i zadrzewiony. Istnieje ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Na działce są posadowione dwa murowane budynki niemieszkalne.

Budynek użytkowy wybudowany w 1970 r. (zgodnie z ewidencją budynków)
w technologii tradycyjnej(murowany z cegły), niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro). Fundamenty żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych. Stropodach konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Klatka schodowa wewnętrzna konstrukcji stalowej, dwubiegowa, ze stopniami żelbetowymi. Posadzki betonowe i pcv. Stolarka okienna drewniana. Wrota zewnętrzne stalowe. Instalacje nieczynne, niekompletne i zdemontowane, brak grzejników. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą olejną i klejową. Elewacje z cegły wapiennej i ceramicznej. Budynek w dużym stopniu zużycia, obecnie nie jest używany. Widoczne zawilgocenia i pęknięcia ścian. Okna zużyte, wypaczone i nieszczelne. Drzwi zużyte. Brak większości drzwi wewnętrznych. Tynki kruszące się, powłoki malarskie zabrudzone. Budynek w stanie do kapitalnego remontu i termomodernizacji.

Budynek garażowy wybudowany w roku 1970 (zgodnie z ewidencją budynków)
w technologii tradycyjnej (murowany z cegły), niepodpiwniczony, wolnostojący budynek garażowy. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne z cegły pełnej licowanej cegłą wapienną, stropodach płaski, jednospadowy, kryty papą. Wrota stalowe, okna drewniane okratowane. Stan techniczny budynku pogorszony.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 24/6 leży:
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: U- tereny zabudowy usługowej,
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDL- tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz jest w trakcie zmiany, zgodnie z nim działka nr 24/6 oznaczona symbolem: 10U- zabudowa usługowa oraz usług publicznych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 322.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa   tysiące złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 21.01.2020 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 27.01.2020 r.
o godz. 10:00

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 07.01.2020 r. do dnia 21.01.2020 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.01.07

 

 

 

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł