Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

 

Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE przy
    Parkowej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/174 ark. m. 4
    o powierzchni 0,0014 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej, przy drodze asfaltowej, ok. 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry od wschodu drogą urządzoną, asfaltową.

Działka jest zabudowana stacją trafo. Działka jest bardzo mała co obniża możliwości inwestycyjne, ponadto przecina ją sieć energetyczna (możliwości inwestycyjne słabe).

Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebności dojazdu, przejazdu i  przejścia.

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 184/174 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 19.10.2020 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 22.10.2020 r.
o godz. 11:30

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 05.10.2020 r. do dnia 19.10.2020 r.

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.10.05

 

 

                                                                                                           Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł