Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE przy
ul. Inwestycyjnej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/164  o powierzchni 2,8914 ha, jednostka rejestrowa G.3, objęta księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej (w bezpośrednim sąsiedztwie zakład produkcyjny GPI wytwarzający zbiorniki ze stali nierdzewnej), przy drodze asfaltowej, ok. 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry od północy drogą urządzoną, asfaltową.

Działka jest niezabudowana. Kształt działki prostokątny, korzystny, teren jest równy, brak utrudnień w zabudowie. Od strony wschodniej ogrodzona. Możliwości inwestycyjne dobre. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja. Gaz w odległości około 350m.

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebności dojazdu, przejazdu i  przejścia.

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25.03.2021r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113, z późń. zmianami:

  • działka nr 184/164 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 9P- tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.110.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 105.500,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 23.02.2023 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 01.03.2023 r.
o godz. 12:00.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu – przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszt umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222).

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 09.02.2023 r. do dnia 23.02.2023 r.

 Skarbimierz-Osiedle, 2023.02.09

                                                                                               Andrzej Pulit

                                                                                   Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł