Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE przy ul. Parkowej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/154
  m. 4
  o powierzchni 4,8875 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą
  KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dojazd od wschodu ulicą Parkową, urządzoną, betonową – dobry. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej.

Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na konieczność wykarczowania krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Teren jest miejscami nierówny

W dziale III księgi wieczystej ustanowiona służebność przesyłu,  oraz służebność dojazdu nie związana z działką nr 184/154.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/154 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy  złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 07.09.2017r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 11.09.2017r.
o godz. 10:00

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 24.08.2017r. do dnia 07.09.2017r.

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.08.24

 

                       

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł