Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona we wschodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE przy ul. Biedronkowej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/150
  m. 4
  o powierzchni 0,7688 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą
  KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji przemysłowo – usługowej. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na średnio korzystny kształt gruntu do zabudowy, konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz  ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kanalizacji sanitarnej (ks400) przez środek działki. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nie związane z działką nr 184/150.

Uzbrojenie terenu: prąd, kanalizacja i gaz.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/150 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 193.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.01.2017r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 24.01.2017r.
o godz. 11:00

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 03.01.2017r. do dnia 17.01.2017r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.01.02

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł