Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość niezabudowana, położona we wschodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE przy ul. Pępickiej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/132 ark. m. 4
    o powierzchni 3,1957 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą
    KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji przemysłowo – usługowej oraz terenów rolnych. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Struktura i walory organizacyjne słabe ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na mapie zasadniczej widoczny przewód paliwowy przecinający działkę. Ponadto przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

W dziale III księgi wieczystej ustanowiona służebność przesyłu na działce nr 184/132,  oraz służebność dojazdu, przejazdu i przejścia nie związana z działką nr 184/132.

Uzbrojenie terenu: brak.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 184/132 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: ZI- tereny zieleni

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 262.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa  tysiące złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 13.100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.01.2017r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 24.01.2017r.
o godz. 11:30

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 03.01.2017r. do dnia 17.01.2017r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.01.02

 

 

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł