Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz – Osiedle, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/146 o pow. 0,8400 ha, ark. m. 4, jednostka rejestrowa G.3, objęte księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowej i terenów zieleni. Dojazd od północy drogą betonową, szeroką – dobry. Działka nie jest używana, w południowej części zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/146 leży:
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 8P- tereny zabudowy przemysłowej,
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 2 KDLtereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej),

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 184/146: 355.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 17.800,00 zł (słownie: siedemnaście  tysięcy osiemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 16.12.2015r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz – Osiedle, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/147 o pow. 0,9100 ha, ark. m. 4, jednostka rejestrowa G.3, objęte księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowej i terenów zieleni. Dojazd od północy drogą betonową, szeroką – dobry. Grunt wolny od nasadzeń, wyrównany, przygotowany do realizacji inwestycji. Istnieje ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/147 leży:
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 8P- tereny zabudowy przemysłowej,
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 2 KDZtereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej),

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 184/147: 414.000,00 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 20.700,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy siedemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 16.12.2015r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz – Osiedle, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/148 o pow. 1,2641 ha, ark. m. 4, jednostka rejestrowa G.3, objęte księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 7,0 km w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowej i terenów zieleni. Dojazd od północy drogą betonową, szeroką – dobry. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne słabe ze względu na niekorzystny zwężający jej kształt, konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 184/148 leży:
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 8P- tereny zabudowy przemysłowej,
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 3 KDZtereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej),
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 2 KDZtereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej),

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 184/148: 481.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 24.100,00 zł (słownie: dwadzieścia  cztery tysiące sto złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 16.12.2015r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 18.12.2015r. 

 • Przetarg na działkę nr 184/146 o godz. 9:00 w dniu 18.12.2015r.
 • Przetarg na działkę nr 184/147 o godz. 9:30 w dniu 18.12.2015r.
 • Przetarg na działkę nr 184/148 o godz. 10:00 w dniu 18.12.2015r.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 02.12.2015r. do dnia 16.12.2015r.

 

Skarbimierz-Osiedle, 2015.12.02

 

 

Andrzej Pulit

   Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł