Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Małujowicach.

 

 1. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Małujowice, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 107/10 o pow. 1,7400 ha, ark. m. 3, jednostka rejestrowa G.106, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00007829/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu. Działka niezabudowana, położona w północno – zachodniej części obrębu Małujowice w otoczeniu gruntów rolnych i zadrzewionych, ok. 9 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja niekorzystna, w oddaleniu od terenów zabudowanych i zainwestowanych. Od zachodu działka przylega do drogi gruntowej. Działka ma nieregularny kształt, wg ewidencji gruntów stanowi w przeważającej części nieużytki i użytki kopalne, teren jest zadrzewiony i zakrzaczony, brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych, użytek ten znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolniczym. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, nieużytek znajduje się w zagłębieniu terenu. Na działce zalegają odpady.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działka nr 107/10 leży:
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: R- tereny rolnicze
 • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: ZLtereny lasów.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 34.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
  nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 02.07.2020 r.
  W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Forma Zbycia – sprzedaż na własność.

 

 1. Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony.

Przetargu ograniczony dla rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późń. zm. Warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego.

 

 

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 07.07.2020 r. o godz. 1000 .

 

 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Gminu Skarbimierz w dniu 06.07.2020 r.

 

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
 • wniosą wadium w terminie określonym w pkt. 4,
 • dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia07.2020 r. do godziny 1200 , poprzez złożenie go w sekretariacie Urzędu Gminy Skarbimierz w zamkniętej kopercie z napisem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż działki nr 107/10 w Małujowicach”, do którego należy dołączyć:
 • kopię dokumentu potwierdzającego dokonania wpłaty wadium,
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do nabycia w/w nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20019r., poz. 1362 z późn. zm.) – wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały od co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

 

 1. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej: nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład której weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej wyraża zgodę na dokonanie w/w czynności przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadku uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.

 

 1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Wadium zostanie:
 2. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 3. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Wzory zgłoszenia oraz oświadczeń podane są na stronie internetowej: www.skarbimierz.pl
w zakładce przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarbimierz  bip.skarbimierz.pl zakładka: gospodarka nieruchomościami/przetargi/sprzedaż
nieruchomościami.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 02.06.2020 r. do dnia 02.07.2020 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.06.01

 

            Andrzej Pulit

                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa oraz o powierzchni użytkór rolnych

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych

Zgloszenie uczestnictwa w przetargu

Drukuj Wydrukuj artykuł