Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żłobizna.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wschodniej części obrębu Żłobizna na skrzyżowaniu ulic Malinowej i Jaśminowej, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 2/13 i nr 2/14 o łącznej pow. 0,0497 ha, jednostka rejestrowa G414 i G356, objęte księgami wieczystymi KW OP1B/00046446/4, KW OP1B/00044616/3 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działki położone w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej, 4000 m od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja ogólna gruntu korzystna. Sąsiedztwo nowej zabudowy
i skrzyżowania ulic – średnio korzystne. Działki nie są zabudowane, teren jest płaski, kształt działek jest regularny, tworząc jeden kompleks, wcześniej znajdujący się w pasie drogi, obecnie drogę urządzono na działce sąsiedniej. Teren jest z dwóch stron ogrodzony, brak drzewostanu i zakrzaczeń, częściowo utwardzony grysem, ułożone krawężniki. Przez działkę odbywa się dojazd do działek nr 2/8 i 2/10, ale działki posiadają też alternatywne wjazdy. Dojazd drogą asfaltową – dobry. Możliwości inwestycyjne pogorszone, obniża je napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia przecinająca działkę, ponadto podziemny kabel kanalizacji deszczowej. Możliwości inwestycyjne obniżają też gabaryt działek, zbyt mała powierzchnia do realizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie
z przeznaczeniem i przy zachowaniu linii zabudowy.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz, kanalizacja.

W dziale I-Sp księgi wieczystej nr OP1B/00044616/3 uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 1/12
z arkusza mapy 2 w Żłobiźnie na niezabudowanym pasie gruntu przy zachodniej granicy działki nr 1/13 z arkusza mapy 2 polegająca na prawie przejazdu i przechodu.

W dziale III księgi wieczystej nr OP1B/00044616/3 służebność drogi koniecznej nie dotyczącej działki nr 2/14.

Cena wywoławcza nieruchomości: 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych  00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 26.05.2023 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25.03.2021r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113, z późń. zmianami: działki nr 2/13 i nr 2/14 leżą: w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

Forma Zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

Sprzedaż w drodze I przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 2/8 i nr 2/10 z uwagi na zbyt małą powierzchnię do zrealizowania zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu linii zabudowy.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 01.06.2023 r.
o godz. 1230
.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 26.04.2023 r. do dnia 26.05.2023 r.

 Skarbimierz-Osiedle, 2023.04.26

                                                                                               Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Sprawę prowadzi: insp. Mariola Białoń

Referat Rolno–Inwestycyjny tel. 77/40 46 600 wew. 222

Drukuj Wydrukuj artykuł