Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich,  na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

 

Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/57 ark. m. 2 o powierzchni 0,0423 ha, jednostka rejestrowa G.403, objętej księgą wieczystą
    KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona przy ulicy Parkowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji usługowej oraz przemysłowej, przy głównej drodze asfaltowej, ok. 5,5 km na południowy –zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry od zachodu drogą urządzoną, asfaltową. Działka jest wąska, częściowo ogrodzona , w przeważającej części teren jest utwardzony płytami betonowymi użytkowana jako wjazd. Działkę przecina podziemna sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacyjna (ks200).

W dziale III księgi wieczystej nieodpłatna służebność drogi koniecznej jako dojazd do działki 75/26 z działki 75/34 na pasie o szerokości 23 m graniczącym z działkami nr 75/33, 51, 75/27, 75/1 na działce nr 37/34 z mapy 2, polegająca na ustanowieniu prawa przejazdu, dojazdu i przejścia. Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie.

Na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna na czas nieoznaczony  służebność polegającą na eksploatacji i rozbudowie posadowionej sieci kanalizacji sanitarnej (ks200).

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja, gaz.

Istnieje ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 75/57 leży:
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: U- tereny zabudowy usługowej,
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDZ- tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.06.2020 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 21.06.2020 r.
o godz. 10:00

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 03.01.2020 r. do dnia 17.06.2020 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.06.01

 

                        Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

ZMIANA TERMINU PRZETARGU 

 

 

OGŁOSZENIE Zmiana terminu przetargu

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł