Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiedniej, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Brzezina.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w środkowej części obrębu Brzezina przy drodze głównej, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 244/6
ark. m. 2
o pow. 0,0181 ha, jednostka rejestrowa G.95, objęta księgą wieczystą
KW OP1B/00022140/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Brzegu.

Działka położona w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, ok. 5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nr 244/6 stanowi wąski niezabudowany pas gruntu o nieregularnym kształcie.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną – dobry.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych  00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 09.12.2020 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005 r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 244/6 ark. m. 2 obrębu Brzezina leży:
częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ – tereny dróg publicznych –ulice zbiorcze.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiedniej.

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 15.12.2020 r.
o godz. 1000

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 09.11.2020 r. do dnia 09.12.2020 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.11.09

 

Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł