Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku nr 89 w Łukowicach Brzeskich.

 

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza miesięcznego

czynszu

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 33/5

ark. m. 1 położona w Łukowicach Brzeskich, Gmina Skarbimierz,

KW Nr OP1B/00027523/9

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 49,03 m², znajdujący się na parterze budynku

nr 89 w Łukowicach Brzeskich, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 33/5, położonej w Łukowicach Brzeskich.

196,12 zł netto

 

 

 

 

10,00 zł

 

płatne do 02.05.2021 r.

07.05.2021 r.

o godz. 11°°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 33/5– leży
w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej.

 

Najemca poza czynszem będzie ponosił też inne opłaty między innymi: woda, ścieki, c.o.

Ponadto w zakresie rozliczenia z tytułu C.O dodatkowo koszt udziału w częściach wspólnych wynoszący 53% tj. 16,96 m² (korytarz, ganek i toalety).

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Forma udostępnienia: umowa najmu na czas nieokreślony.

 

Tryb: I ustny przetarg ograniczony.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które prowadzą zadania związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz rodzinny.

 

Miesięczny czynsz za najem lokalu użytkowego ustalony w trakcie przetargu jest płatny
do 15 każdego miesiąca

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Należy przedłożyć numer identyfikacji podatkowej (NIP), wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; w razie potrzeby pełnomocnictwo (lub inny dokument obejmujący należyte umocowanie) do udziału w przetargu.

 

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu najmu wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy objęty niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od  02.04.2021 r. do 02.05.2021 r.

 

 

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł