- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku nr 89 w Łukowicach Brzeskich.

 

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku nr 89 w Łukowicach Brzeskich.

 

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza miesięcznego

czynszu

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 33/5

ark. m. 1 położona w Łukowicach Brzeskich, Gmina Skarbimierz,

KW Nr OP1B/00027523/9

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 49,03 m², znajdujący się na parterze budynku

nr 89 w Łukowicach Brzeskich, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 33/5, położonej w Łukowicach Brzeskich.

196,12 zł netto

 

 

 

 

10,00 zł

 

płatne do 02.05.2021 r.

07.05.2021 r.

o godz. 11°°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 33/5– leży
w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej.

 

Najemca poza czynszem będzie ponosił też inne opłaty między innymi: woda, ścieki, c.o.

Ponadto w zakresie rozliczenia z tytułu C.O dodatkowo koszt udziału w częściach wspólnych wynoszący 53% tj. 16,96 m² (korytarz, ganek i toalety).

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Forma udostępnienia: umowa najmu na czas nieokreślony.

 

Tryb: I ustny przetarg ograniczony.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które prowadzą zadania związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz rodzinny.

 

Miesięczny czynsz za najem lokalu użytkowego ustalony w trakcie przetargu jest płatny
do 15 każdego miesiąca

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Należy przedłożyć numer identyfikacji podatkowej (NIP), wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; w razie potrzeby pełnomocnictwo (lub inny dokument obejmujący należyte umocowanie) do udziału w przetargu.

 

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu najmu wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy objęty niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od  02.04.2021 r. do 02.05.2021 r.

 

 

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz