Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Żłobiźnie.

 

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 1/21 o pow. 0,0033 ha, ark. m. 2, jednostka rejestrowa G.356, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00044616/3, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w środkowej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w sąsiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i bazy rolniczej przy ul. Forsycji ok. 4 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna. Dojazdu brak. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: prąd i kanalizacja.

 

W Księdze Wieczystej w dziale I-Sp nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 1/12 (z podziału której powstała działka nr 1/21) z ark. m. 2 w Żłobiźnie na niezabudowanym pasie gruntu przy zachodniej granicy działki nr 1/13 z ark. m. 2 polegająca na prawie przejazdu i przechodu. W dziale III m. in. ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki – na działce nr 1/3 objętej KW Nr 33704 i na działce nr 1/10 objętej KW Nr 16536 na czas nieokreślony, polegająca na prawie przejazdu, dojazdu i przejścia  przez działki nr 1/3 i 1/10 na podstawie załącznika graficznego do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego a to zgodnie z par. 6 umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej na podstawie art. 231 par. 1 KC – po przeniesieniu z KW Nr OP1B/00016536/3 na skutek odłączenia nieruchomości obciążonej. Przedmiot wykonywania działka Nr 1/12 z mapy 2, położona w miejscowości Żłobizna, nieruchomość władnąca działka nr 1/7.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 1/21 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: częściowo

U2.1 – tereny zabudowy usługowej oświaty, częściowo U1 – usługi administracji, częściowo U8 – zabudowa usługowa inna.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 25/2 o pow. 0,0026 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.399, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00046065/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w południowej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej oraz boiska sportowego, przy ul. Brzeskiej, ok. 4 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna przy samej drodze (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana przy pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 25/2 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: częściowo US – tereny sportu, częściowo KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 144/9 o pow. 0,0013 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.74, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00025583/3, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w północnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej i gospodarstwa ogrodniczego, przy ul. Brzeskiej, ok 3 km od południa od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna przy samej drodze głównej o natężonym ruchu, wydzielona z pasa drogi (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się nieogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi (chodnika). Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

W Księdze Wieczystej w dziale III m. in. ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – zgodnie z §3 umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A. Nr 835/2014 z dnia 13.02.2014 r. Działka nr 144/5 z mapy 1, położona w miejscowości Żłobizna, Tauron Dystrybucja S.A.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 144/9 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 2KDGP – droga

publiczna klasy GP- główna ruchu przyśpieszonego.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 374/3 o pow. 0,0005 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.74, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00025583/3, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w centralnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej przy ul. Malinowej, ok 3,5 km od południa od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna przy samej drodze, wydzielona z pasa drogi (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się nieogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

W Księdze Wieczystej w dziale III m. in. ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu zgodnie z treścią paragrafu 3 oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nr Rep. A 4185/2020, działki nr 374/1 a.m. 1, 374/2 a.m. 3, 262/3 a.m. 3, 262/5 a.m. 3, 368/5 a.m. 3, 373/1 a.m. 3, 371/1 a.m. 3, 414 a.m. 1, 409 a.m. 3 256/5 a.m. 1, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 374/3 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 381/1 o pow. 0,0018 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.74, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00025583/3, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w północno – zachodniej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową od wschodu oraz rolnych od zachodu, w sąsiedztwie cieku wodnego (rowu), przedłużenie ulicy Tulipanowej, ok 4,0 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna, teren obniżony, zbierają się wody opadowe. Dojazd średni. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta

93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 381/1 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: ZL2 – tereny łęgów i zieleni przybrzeżnej przy ciekach wodnych.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 432/18 o pow. 0,0011 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.399, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00039224/0, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w północnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, przy ulicy Magnolii, ok 3,5 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna, przy samej drodze, wydzielona z pasa drogi (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się nieogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta

93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 432/18 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 04.02.2021 r.

 • na działkę nr 1/21 o godz. 1000,
 • na działkę nr 25/2 o godz. 1015,
 • na działkę nr 144/9 o godz. 1030,
 • na działkę nr 374/3 o godz. 1045,
 • na działkę nr 381/1 o godz. 1100,
 • na działkę nr 432/18 o godz. 1115.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszt umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 30.12.2020 r. do dnia 29.01.2021 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.12.30

 

 

                                                                                               Andrzej Pulit

                                                                                   Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł