Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Żłobiźnie.

 

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 268/3 o pow. 0,0055 ha, ark. m. 3, jednostka rejestrowa G.74, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00025583/3, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w centralnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej i usługowej, w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i placu zabaw, ok. 3,5 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna, pomiędzy dwoma drogami , w tym jednej głównej o natężonym ruchu (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków. Ponadto działkę przecina sieć teletechniczna.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, gaz i kanalizacja.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 268/3 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: ZL1- tereny zieleni towarzyszącej izolacyjnej.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Żłobizna, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 262/3 o pow. 0,0057 ha, ark. m. 3, jednostka rejestrowa G.74, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00025583/3, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w centralnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej i usługowej, na skrzyżowaniu głównej drogi – ulicy Brzeskiej, z ulicą Jaśminową, w sąsiedztwie dawnej szkoły rolniczej ok. 3,5 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna. Dojazd dobry. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków. Ponadto działkę przecina sieć teletechniczna.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, gaz i kanalizacja.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

 • działka nr 262/3 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: częściowo MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które wykonują zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 04.12.2020 r.

 • na działkę nr 268/3 o godz. 1100,
 • na działkę nr 262/3 o godz. 1120

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 30.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.10.30

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                   Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

w ramach czynności wykonywanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, tel. 774046 600, ug@skarbimierz.pl;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarbimierz jest Pan/Pani Bogusław Dziadkiewicz radca prawny,

dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z wykonaniem czynności z zakresu sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Skarbimierz, której Pani/Pan jest stroną.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji zadań ustawowych;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji .

 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł