Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomości niezabudowane, położone na skrzyżowaniu ulicy Modrzewiowej i Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 130, Nr 131 ark. m. 2 o łącznej powierzchni 0,0966 ha, jednostka rejestrowa G.2, objęte księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacyjną (ks200 – nieczynna, do likwidacji) i wodociągowa (w 150) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

działka  nr 130 leży:

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDL- tereny dróg publicznych (ulice lokalne),

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

 

działka nr 131 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 130 i nr 131: 114.000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 19.04.2016r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 132 i Nr 133
ark. m. 2 o łącznej powierzchni 0,0816 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągową (w 150) i w małej części kanalizacyjną (ks 200 – nieczynna, do likwidacji) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe) w tym ruin i gruzu.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działki nr 132, nr 133 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 132 i nr 133: 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 19.04.2016r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Nieruchomość niezabudowana, położona na zakręcie ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 151
ark. m. 2 o powierzchni 0,0714 ha, jednostka rejestrowa G.2, objęte księgą wieczystą
KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka jest zakrzaczona i zachwaszczona. Możliwości inwestycyjne znacznie pogorszone ze względu na przecinającą działkę sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami;

działka  nr 151 leży:

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 151: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 19.04.2016r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Topolowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/49 ark. m. 2
o powierzchni 0,0775 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą
KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Od północy nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana, występują samosiejki drzew i krzewów, teren jest gęsto porośnięty, przez północną część sąsiadującą z linią kolejową przechodzi linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowa, wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna, ponadto  działkę przecinają dwie sieci kanalizacji deszczowej. Możliwości inwestycyjne średnie ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

działka nr 75/49 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: U- tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 75/49: 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 19.04.2016r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 22.04.2016r.

Przetarg na działkę nr 130 i nr 131 o godz. 9:00 w dniu 22.04.2016r.

Przetarg na działkę nr 132 i nr 133 o godz. 9:30 w dniu 22.04.2016r.

Przetarg na działkę nr 151 o godz. 10:00 w dniu 22.04.20146r.

Przetarg na działkę nr 75/49 o godz. 10:30 w dniu 22.04.2016r.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał

zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 05.04.2016r. do dnia 19.04.2016r.

 

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2016.04.05

 

                                                                                                                                             Andrzej Pulit

                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł