Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 165/1 ark. m. 2 o pow. 0,0030 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9,prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Brzeskiej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej oraz usługowej, ok. 4 km od centrum miasta Brzeg- lokalizacja średnio korzystna. Działka stanowi obecnie pas zieleni przy ulicy, jest na niej utrzymany trawni, brak nasadzeń drzew i krzewów. Kształt działki regularny.

Działka przylega do drogi asfaltowej z urządzonym chodnikiem, dojazd dobry.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne
i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działka nr 165/1 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

 • U– tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej
 • KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – przetarg ustny ograniczony

Działka zbywana pod nowoprojektowaną stację transformatorową.

Przetarg ustny został ograniczony do podmiotów mogących zrealizować ten cel.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu Osiedlu ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 10.07.2015r.
o godz. 10:00

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 06.07.2015r.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień
07.07.2015r. do godziny 1500.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „ Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości działki nr 165/1 w Skarbimierzu Osiedle pod nowoprojektowaną stację transformatorową ” w biurze podawczym u Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium w wysokości 100,00 zł
 2. Kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj.:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy) lub zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Numer NIP.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, do dnia 08.07.2015r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję przetargową oraz okazanie komisji:

 • oryginał dowodu wniesienia wadium,
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
 • stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium zostanie:

 1. a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 22.06.2015r. do dnia 06.07.2015r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Wojewódzkim, ul Piastowska 14, 45-082 Opole, a także zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Skarbimierz. Informacje o wywieszeniu ogłoszenia zamieszcza się w prasie lokalnej i centralnej.

Skarbimierz Osiedle, 2015.06.22

Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł