W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. działka nr 238

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.2 KW Nr
OP1B/00025567/5

0,03 ha RIVa – 0,0300 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 238 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZP2 – tereny zieleni ochronnej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDG – tereny dróg publicznych – droga główna;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 03 kwietnia 2014 r. do dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł