Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości  Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbyciaCena
  1.  Działka:   nr 432/2, jedn. rej. Nr G.191, ark. map 1, Łukowice Brzeskie      Pow.   0,0858 ha.        OP1B/00027714/5  Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca, w pobliżu znajduje się świetlica wiejska, tereny sportu i rekreacji, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń utrudniających zabudowę. Działka ma regularny kształt, przecina ją podziemna sieć energetyczna (wzdłuż północnej granicy). Dojazd od północy drogą urządzoną płytami betonowymi – średni. Uzbrojenie terenu: prąd i woda, kanalizacja nieco dalej – w drodze przy zabudowie szeregowej.  Przyjęto jako dobre.   Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.    Działka nr 432/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 13MN – przeznaczenie podstawowe –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   przetarg  37.000,00 zł netto + podatek VAT  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 07.02.2022 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.12.2021 r. do dnia 17.01.2022 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł