Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości  Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbyciaCena
  1.  Działki:    nr 244/2    nr 244/3    jedn. rej. Nr G. 77 ark. map 1, Łukowice Brzeskie      Pow.   0,0365 ha   0,0548 ha         Łączna pow. 0,0913 ha      OP1B/00022139/5      Działki niezabudowane położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, remizy strażackiej, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna.  Dojazd od południa drogą asfaltową. Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja w pobliżu. Przyjęto jako dobre. Działki aktualnie nie są użytkowane, natomiast w przeszłości były częściowo zagospodarowane, w środkowej części działki nr 244/3 znajduje się ogrodzona dawna część ogrodowa, zakrzaczona, narożnik ogrodzenia również na działce nr 244/2. Przy wschodniej granicy na terenie działki znajduje się rów, natomiast w zachodniej części ogrodzenie sąsiedniej działki nr 242/4, które nie pokrywa się z granicą widoczną na mapie zasadniczej, zgodnie z jego treścią ogrodzenie znajduje się na terenie działki nr 244/2 od około 2 do około 1 m. Wzdłuż wschodniej granicy za rowem działkę nr 244/3 przecina sieć wodociągowa, ponadto na mapie zasadniczej oznaczono 4 studzienki kanalizacyjne. Działki tworzą jeden kompleks i mają regularny kształt. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) dobre.   Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.  Działki nr 244/2,         nr 244/3 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   przetarg  66.804,88 zł netto +  podatek VAT w wysokości 23%    

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 01.03.2024 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19.01.2024 r. do dnia 09.02.2024 r.

                                                                                                                                                                                                                             Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł