Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości  Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbyciaCena
  1.  Działka:   nr 454/18, jedn. rej. Nr G.191, ark. map 1, Łukowice Brzeskie      Pow.   0,0901 ha.        OP1B/00027714/5  Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, od południa nieczynna linia kolejowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń. Działka ma nieregularny kształt. Ponadto działkę wzdłuż wschodniej granicy przecina podziemnie sieć wodociągowa oraz kanalizacji deszczowej.   Dojazd od wschodu drogą asfaltową i ok. 10 m drogą nieurządzoną – dobry. Uzbrojenie terenu: woda na działce, prąd i  kanalizacja w pobliżu w drodze.  Przyjęto jako dobre.   Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.    Działka nr 454/18 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 1UP – przeznaczenie podstawowe –tereny zabudowa usług publicznych.   przetarg  37.000,00 zł netto + podatek VAT  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 11.11.2022 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 30.09.2022 r. do dnia .2022 r.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł