Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości  Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbyciaCena
  1.  Działka:   nr 454/19, jedn. rej. Nr G.191, Łukowice Brzeskie      Pow.   0,0789 ha.        OP1B/00027714/5  Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, od południa nieczynna linia kolejowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń. Działka ma nieregularny kształt. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne pogorszone, ze względu na nietypową funkcję w planie – usługi publiczne oraz kształt niekorzystny do zabudowy.   Dojazd od wschodu drogą asfaltową i następnie  drogą nieurządzoną oraz przez nowo wydzieloną działkę nr 454/20 – średni. Uzbrojenie terenu: woda, prąd i  kanalizacja w pobliżu. Przyjęto jako dobre.   Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.    Działka nr 454/19 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 1UP – przeznaczenie podstawowe –tereny zabudowa usług publicznych.   przetarg  33.000,00 zł netto + podatek VAT  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 20.03.2023 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł