Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-

mości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Działka

nr 184/97

ark.m. 4

jedn. rej. G 3

8,3508 ha

OP1B/00021044/5

Skarbimierz-Osiedle

Nieruchomość niezabudowana

oddalona od granic miasta Brzeg o ok. 2,5 km. Działka ma kształt regularny prostokątny. Porośnięta krzewami i drzewami w większości samosiejkami o znikomej wartości użytkowej. Na działce znajdują się gruzowiska po byłych budynkach. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Stan zagospodarowania słaby. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Działka nr 184/97 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

przetarg

2.293.130,00 zł netto

+

podatek VAT

Działka

nr 184/98

ark.m. 4

jedn. rej. G 3

7,9164 ha

OP1B/00021044/5

Skarbimierz-Osiedle

Nieruchomość zabudowana dwoma hangarami konstrukcji żelbetowej, które z uwagi na zły stan techniczny wymagają rozebrania. Oddalona od granic miasta Brzeg o ok. 2,5 km. Działka ma kształt regularny prostokątny. Porośnięta krzewami
i drzewami w większości samosiejkami o znikomej wartości użytkowej. Na działce znajdują się gruzowiska po byłych budynkach. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Stan zagospodarowania słaby. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Działka nr 184/98 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

przetarg

2.173.843,00 zł netto

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 18 października 2013r. do dnia 01 listopada 2013r.

Drukuj Wydrukuj artykuł