W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUWAGI
1.cz. działki nr 238 położonej w Pawłowie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.131 KW Nr OP1B/00023018/8   0,0225 ha  RIIIb – 0,0225 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 4MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDD – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.18,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:  do 15 września każdego roku.1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Zarządzenie Nr ZW /0050/          /RI –          /2023

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia                 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późń. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.), uchwały Nr VII/81/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31.05.2007r.
w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr IX/93/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 06.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007
z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§ 1.

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skarbimierz, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno – Inwestycyjnemu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Drukuj Wydrukuj artykuł