W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 555/16

położona Małujowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.355

KW Nr OP1B/00021368/2

   1,3700 ha   Tr – 1,3700 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 555/16 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1– tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD – tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

600,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

 

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11.02.2020 r. do dnia 03.03.2020 r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Zarządzenie Nr ZW /0050/          /RI –          /2020

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia                 2020 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późń. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późń. zm.), uchwały Nr VII/81/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31.05.2007r.
w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr IX/93/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 06.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

  • 1.

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skarbimierz, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2.

 Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12.

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno – Inwestycyjnemu.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł