W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. działka nr 77

położona w Zwanowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.119 KW Nr
OP1B/00026154/4

0, 4800 ha   RIVb- 0, 4800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 77 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN – częściowo zabudowa mieszkaniowa, KDL- częściowo tereny dróg publicznych (ulice lokalne)

Sposób zagospodarowania- jako użytek rolny

70,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat

 

2. działka nr 76/1

położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.137

KW Nr OP1B/00005307/9

0,2400 ha ŁIV – 0,2400 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 76/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

30,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r.

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł