W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. działka nr 271

położona w Brzezinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.321 KW Nr
OP1B/00007328/6

0,0600 ha RIII – 0,0600 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 271 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia  opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.09.2017r. do dnia 22.09.2017r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł