W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 231/2

położona Małujowicach

Gmina Skarbimierz, ark. m. 3

jedn. rejestrowa G.101

KW Nr OP1B/00025651/1

   1,0300 ha RIIIb- 1,0300 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 231/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, KDGP- częściowo droga krajowa klasy głównej o ruchu przyspieszonym.

Sposób zagospodarowania-

jako użytek rolny

230,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
2. Działka nr 28

położona w Zwanowicach,

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1

Jedn. rejestrowa G. 66,

KW Nr OP1B/00026154/4

0,9700 ha   RV- 0,9700 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
nr 28 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, ZL2-częściowo tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

Sposób zagospodarowania-
jako użytek rolny

60,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 21.01.2019 roku do 11.02.2019 rok

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł