- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 231/2

położona Małujowicach

Gmina Skarbimierz, ark. m. 3

jedn. rejestrowa G.101

KW Nr OP1B/00025651/1

   1,0300 ha RIIIb- 1,0300 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 231/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, KDGP- częściowo droga krajowa klasy głównej o ruchu przyspieszonym.

Sposób zagospodarowania-

jako użytek rolny

230,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
2. Działka nr 28

położona w Zwanowicach,

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1

Jedn. rejestrowa G. 66,

KW Nr OP1B/00026154/4

0,9700 ha   RV- 0,9700 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
nr 28 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, ZL2-częściowo tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

Sposób zagospodarowania-
jako użytek rolny

60,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 21.01.2019 roku do 11.02.2019 rok

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz