W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 70/4

położona Zielęcicach

Gmina Skarbimierz, ark. m. 2

jedn. rejestrowa G.118

KW Nr OP1B/00018913/4

   0,0200 ha RIVa- 0,0200 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 70/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL- częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

Nieruchomość wydzierżawia się w celu utrzymania działki w należytym porządku.

120,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

do 15 marca każdego roku

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 10.06.2019 roku do 01.07.2019 roku.

 

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł