- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 70/4

położona Zielęcicach

Gmina Skarbimierz, ark. m. 2

jedn. rejestrowa G.118

KW Nr OP1B/00018913/4

   0,0200 ha RIVa- 0,0200 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 70/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL- częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

Nieruchomość wydzierżawia się w celu utrzymania działki w należytym porządku.

120,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

do 15 marca każdego roku

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 10.06.2019 roku do 01.07.2019 roku.

 

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz