W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. cz. działki nr 238

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

   0,0225 ha   RIIIb – 0,0225 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

2. cz. działki nr 239

położona w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 131

KW Nr OP1B/00023018/8

0,0250 ha RIIIb- 0,0231 ha

Bi- 0,0019 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

3. działka nr 137/2 położona w Zwanowicach 

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 119

KW Nr OP1B/00026154/4

0,4400 ha RIIIb – 0,2100 ha

PsIII – 0,2300 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 137/2 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2 – tereny ogrodów, sadów; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –  MN – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

100,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

4. działka nr 83/5

położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 137

KW Nr OP1B/000005307/9

0,4384 ha RIVb- 0,3886 ha

RV- 0,0498 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 83/2– leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –R- tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych  symbolem – RM–  tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

60,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.01.2020 r. do dnia 10.02.2020 r.

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

 

Zarządzenia Nr ZW /0050/          /RI –          /2020

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia                 2020 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późń. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późń. zm.), uchwały Nr VII/81/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31.05.2007r.
w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr IX/93/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 06.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

 

  • 1.

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skarbimierz, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

 Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12 i na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

 

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno – Inwestycyjnemu.

 

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł