W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

Uwagi
1.   Część działki nr 32/3ziałka nr

położonej w Kopaniu

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1,

jedn. rejestrowa G.87

KW Nr OP1B/00005307/9

0,2871 ha Ps- 0,2871 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 32/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

 

Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

 

3 lata Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
2. Część działki nr 239

położonej w Pawłowie Gmina Skarbimierz, ark. m.  1,

jedn. rejestrowa G. 131

KW Nr OP1B/00023018/8

0,0250 ha RIIIb- 0,0250 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239– częściowo leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze; 10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

3 lata Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
3. Część działki nr 297

położonej w Skarbimierzu,

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1

jedn. rejestrowa G. 62, KW Nr OP1B/00019948/5

0,0080 ha W- 0,0080 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
nr 297 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Sposób zagospodarowania:
jako użytek rolny

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

3 lata Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
4. Działka nr 28

położona w Zwanowicach,

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1

Jedn. rejestrowa G. 66,

KW Nr OP1B/00026154/4

0,9700 ha RV- 0,9700 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
nr 28 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, ZL2-częściowo tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

Sposób zagospodarowania:
jako użytek rolny

60,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

3 lata Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od   10.11.2015 roku do 01.12.2015 roku.

 

Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł