W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 19/4 położona w Zwanowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.66

KW Nr OP1B/00026154/4

0,3500 ha RIVb – 0,3500 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 19/4 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1 – tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ –

tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

50,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 12.11.2016r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 18.11.2016 r. do dnia 09.12.2016r.

 

                                                                                                                                                         Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł