W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

1.   Działka nr ziałka nr 57

położona w Kruszynie

Gmina Skarbimierz, ark.m. 1,

jedn. rejestrowa G.87

KW Nr OP1B/00025651/1

1,4100 ha RIIIb- 0,4800 ha

RIVa- 0,5100 ha

RV- 0,4200 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny

220,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

 

3 lata

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 01.09.2015 roku do 22.09.2015 roku.

 

Wójt Gminy Skarbimierz           

Andrzej Pulit

 

Drukuj Wydrukuj artykuł