- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz

W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

1.   Działka nr ziałka nr 57

położona w Kruszynie

Gmina Skarbimierz, ark.m. 1,

jedn. rejestrowa G.87

KW Nr OP1B/00025651/1

1,4100 ha RIIIb- 0,4800 ha

RIVa- 0,5100 ha

RV- 0,4200 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny

220,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

 

3 lata

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 01.09.2015 roku do 22.09.2015 roku.

 

Wójt Gminy Skarbimierz           

Andrzej Pulit