W Y K A Z


Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCzynszOkres dzierżawy
1.część działki nr 75/33 położona w Skarbimierzu – Osiedlu  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. KW Nr OP1B/00025583/3część działki o pow. 500 m²część działki  Bp – 500 m²        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 75/33 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 7U- tereny zabudowy usługowej.   Sposób zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej.  50,00 zł + podatek VAT   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu: płatny do 15 każdego miesiąca.      1-3 lat

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22.03.2022 r. do dnia 12.04.2022 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł