W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz w zł Okres

użyczenia

Uwagi
1. część działki nr 49

położonej w Skarbimierzu – Osiedlu

Gmina Skarbimierz, ark. m. 2,

jedn. rejestrowa G. 114

KW Nr OP1B/00025651/1

0,1586 ha Przedmiotowa  działka znajduje się w centralnej części miejscowości Skarbimierz – Osiedle przy ul. Akacjowej, w otoczeniu gruntów zabudowanych usługowych oraz sportu rekreacji i oświaty, ok. 5 km od centrum miasta Brzeg. Na działce znajduje się budynek oznaczony numeracją porządkową
nr 26.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
nr 49 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

U2 – tereny zabudowy usług oświaty.

Brak – użyczenie Czas nieokreślony Użyczenie  w celu prowadzenia  usług opiekuńczo wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Na nieruchomość obecnie jest podpisana umowa użyczenia, która obowiązuje do dnia 30.11.2020 r.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 05.11.2020 roku do 26.11.2020 roku.

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł