W Y K A Z

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz w zł Okres

użyczenia

Uwagi
1. działka nr 19/40

położonej w Skarbimierzu-Osiedlu

Gmina Skarbimierz, ark. m. 2,

jedn. rejestrowa G. 74

KW Nr OP1B/00029135/6

 0,3607 ha Przedmiotowa działka położona przy

ul. Brzeskiej w Skarbimierzu-Osiedlu. Zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki nr 19/40 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej; częściowo w kompleksie oznaczonych symbolem KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

Brak – użyczenie 5 lat Użyczenie na rzecz

 

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Skarbimierzu Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 10.03.2021 roku do 31.03.2021 roku.

 

 

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz


Zarządzenie Nr ZW /0050/        /RI –        /2021

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia                 2021 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr VII/81/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr IX/93/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 06.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007
z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwałą Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

 

  • 1.

 

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skarbimierz, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12 i na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

 

  • 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno – Inwestycyjnemu.

 

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł