W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz w zł Okres

użyczenia

Uwagi
1. część działki nr 650

położonej w Lipkach

Gmina Skarbimierz, ark. m. 2,

jedn. rejestrowa G. 153

KW Nr OP1B/00022138/8

0,0178 ha Przedmiotowa  działka położona w środkowej części obrębu Lipki w otoczeniu gruntów zabudowanych. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona symbolem Bz –  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 650 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej

Brak – użyczenie 5 lat Użyczenie na rzecz

 

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Lipkach.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 29.03.2021 roku do 19.04.2021 roku.

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł