W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony.

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz w zł Okres

użyczenia

Uwagi
1. część działki nr 424

położonej w Zielęcicach

Gmina Skarbimierz, ark. m. 2,

jedn. rejestrowa G. 118

KW Nr OP1B/00018913/4

10 m² Przedmiotowa część nieruchomości graniczy z nieruchomością, na której zlokalizowany jest kościół filialny p.w. Chrystusa Króla w Zielęcicach. Część nieruchomości użycza się w celu usytuowania instalacji fotowoltaicznych, które zasilać będą budynek kościoła.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki nr 424 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ- tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze. Brak – użyczenie Czas nieokreślony Użyczenie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 14.05.2019 roku do 04.06.2019 roku.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł