W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz w zł Okres

użyczenia

Uwagi
1. działka nr 193/2

położona w Kruszynie

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1,

jedn. rejestrowa G. 114

KW Nr OP1B/00025651/1

0,1514 ha Przedmiotowa  działka znajduje się w centralnej części miejscowości Kruszyna, w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, ok. 6,5 km od centrum miasta Brzeg. Na działce znajduje się budynek oznaczony numeracją porządkową nr 62, który jest wyposażony w instalację elektryczną wodno –  kanalizacyjną.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
nr 193/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDL – tereny dróg publicznych- ulice lokalne.

Brak – użyczenie Czas nieokreślony Użyczenie  w celu prowadzenia  usług opiekuńczo wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 09.07.2020 roku do 30.07.2020 roku.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł