Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 450/4

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 191

 

 

pow.

0,0289 ha

 

OP1B/00017714/5

 

Łukowice Brzeskie

 

Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 450/4  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej
nr 441. Działki położne w zachodniej  części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz sportowo-rekreacyjne, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd do działek drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną – dobry.

Działka nr 450/4 stanowi wąski pas gruntu na zapleczu budynku, nie jest używana, teren jest równy, bez nasadzeń. Od strony wschodniej jest ogrodzona. Możliwości inwestycyjne gruntu słabe, ze względu na jej kształt.

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

 

Działka nr 450/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

bezprzetargowo

 

10.000,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 441

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 02.03.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.01.2020 r. do dnia 10.02.2020 r.

 

 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

 

 


ZARZĄDZENIE  Nr  ZW /0050/        /RI-          /2020

WÓJTA  GMINY SKARBIMIERZ

z dnia  2020 r.

  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity  Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

 

  • 1.

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej, na stronie internetowej, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

  • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno-Inwestycyjnemu

 

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Drukuj Wydrukuj artykuł