Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 267/6

ark. m. 3,
jedn. rej. G. 96

 

 

pow.

0,0424 ha

 

OP1B/00025567/5

 

Pępicach

 

Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 267/6  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej
nr 265/5. Działki położne w centralnej części miejscowości Pępice przy urządzonej ulicy o wybrukowanej nawierzchni, z obu stron jezdni chodnika, oświetlenie. Nieruchomość jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, ok. 6 km na południowy-zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja ogólna średnio korzystna, w średniej wielkości wsi (ok. 370 mieszkańców), lokalizacja szczegółowa korzystna, brak uciążliwego sąsiedztwa. Wzdłuż zachodniej granicy ciek wodny – Potok Pępicki. Dziełka nr 267/6 jest niezabudowana, użytkowana jako teren zieleni. Znajduje się na niej skarpa. Wartość bonitacyjna słaba (ŁVI). Wartość bonitacyjna działki przyległej w części przeznaczonej pod zieleń również słaba (przeważa ŁV). Walory organizacyjne i dojazd dobre, struktura użytków słaba (łąki trwałe). Kształt średnio korzystny. Lokalizacja dobra w sąsiedztwie zabudowań.

 

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

 

Działka nr 267/6 leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem ZL1– tereny zieleni towarzyszącej izolacyjnej;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ– tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

 

bezprzetargowo

 

2.000,00 zł

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 265/5

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 08.01.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.11.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.

 

 

            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł